"Nu există civilizație fără hormoni tiroidieni"  (C.I. Parhon)     

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

ORDIN Nr. 145/2015

pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor

M.Of. nr. 137 din 24.2.2015

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.155/2015 al Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 185 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

ARTICOLUL 1

Definiţii

În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) vulnerabilitatea etică este reprezentantă de orice slăbiciune în modul de funcţionare al unei unităţii sanitare, care poate determina sau favoriza apariţia unui incident de etică;

b) riscul de apariţie a unui incident etic reprezintă probabilitatea de apariţie a unei ameninţări ce vizează respectarea principiilor deontologice şi morale la nivelul unităţii sanitare;

c) incidentul de etică reprezintă situaţia de potenţială nerespectare a principiilor morale sau deontologice, identificată la nivelul sistemului de sănătate sau în administraţia sistemului de sănătate;

d) mecanismul de feedback al pacientului reprezintă ansamblul de măsuri şi de proceduri care au drept obiectiv creşterea gradului de încredere al pacienţilor în serviciile medicale oferite în cadrul spitalelor publice prin analiza feedbackului pacienţilor cu privire la calitatea serviciilor oferite, a gradului de respectare a drepturilor şi obligaţiilor atât de către pacienţi, cât şi de cadrele medico-sanitare. Mecanismul include şi o componentă de gestionare a sesizărilor ce privesc incidente de etică petrecute în unitatea sanitară prin intermediul consiliului de etică;

e) consiliul de etică reprezintă forul de autoritate morală constituit în cadrul spitalelor publice, în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale sau deontologice în cadrul sistemului de sănătate;

f) speţa reprezintă sesizarea cu caracter etic înregistrată în activitatea unui spital public. Speţa poate viza şi serviciile externalizate din cadrul unităţii sanitare;

g) avizul de etică reprezintă decizia bazată pe prevederile legale, pe principiile morale sau deontologice, formulată de membrii Consiliului de etică, referitoare la o speţă sesizată în activitatea curentă a spitalului public. Avizul de etică are caracter obligatoriu, în baza deciziei asumate de managerul unităţii sanitare;

h) hotărârea reprezintă decizia bazată pe prevederile legale, pe principiile morale sau deontologice, pe analiza unor situaţii ori cazuri cu caracter similar sau pe experienţa membrilor Consiliului de etică, formulată de către membri. Hotărârea are caracter general şi rol preventiv sau de îmbunătăţire a activităţii unităţii sanitare din perspectiva limitării şi diminuării incidentelor de etică;

i) anuarul etic reprezintă compendiul avizelor etice şi al hotărârilor consiliului de etică din cadrul unui spital public, care

concentrează experienţa unităţii sanitare respective în acest domeniu, experienţă ce este utilizată în iniţierea de activităţi cu rol de prevenţie la nivelul unităţii respective11;

j) anuar etic naţional reprezintă compendiul avizelor etice şi al hotărârilor formulate pentru situaţii sau speţe similare şi care concentrează experienţa consiliilor de etică la nivel naţional, experienţă ce este utilizată în iniţierea de activităţi cu rol de prevenţie la nivelul întregului sistem sanitar2;

k) asociaţiile de pacienţi eligibile pentru a fi implicate în cadrul consiliilor de etică sunt acele asociaţii ori fundaţii legal constituite care au ca scop apărarea drepturilor pacienţilor sau care au activitate în domeniul eticii şi integrităţii în sistemul de sănătate, cu experienţă dovedită de minimum 3 ani.

ARTICOLUL 2

Constituirea consiliilor de etică în cadrul spitalelor publice

(1) În cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi cu statut de spital clinic, universitar şi institut, consiliul de etică este format din 7 membri, cu următoarea reprezentare:

a) un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică;

b) 2 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică;

c) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital;

d) un consilier juridic sau un reprezentant al aparatului funcţional al spitalului cu studii superioare, desemnat de către managerul unităţii sanitare;

e) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.

(2) Secretarul consiliului de etică este un angajat cu studii superioare al spitalului, desemnat prin decizie a managerului. Secretarul nu are drept de vot în cadrul şedinţelor consiliului de etică.

(3) Membrii consiliului de etică beneficiază cu prioritate de instruire în domeniul eticii şi integrităţii.

ARTICOLUL 3

Constituirea consiliilor de etică în cadrul unităţilor sanitare publice, altele decât cele cu statut de spital clinic, universitar şi institut

(1) În cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi, altele decât cele cu statut de spital clinic, universitar şi institut, consiliul de etică este alcătuit din 7 membri, cu următoarea reprezentare:

a) 3 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului;

b) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital;

c) un consilier juridic sau un reprezentant al aparatului funcţional al spitalului cu studii superioare, desemnat de către managerul unităţii sanitare;

d) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.

(2) Excepţie de la prevederile alin. (1) sunt unităţile sanitare cu personal medico-sanitar format din mai puţin de 20 de persoane, în cazul acestora consiliul de etică fiind alcătuit din 5 membri. Acesta are următoarea reprezentare:

a) 2 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului;

b) un reprezentant ales al asistenţilor medicali din spital;

c) un consilier juridic sau un reprezentant al aparatului funcţional al spitalului, cu studii superioare, desemnat de către managerul unităţii sanitare;

d) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.

(3) Secretarul consiliului de etică este un angajat cu studii superioare al spitalului, desemnat prin decizia managerului. Secretarul nu are drept de vot în cadrul şedinţelor consiliului de etică.

(4) Membrii consiliului de etică beneficiază cu prioritate de instruire în domeniul eticii şi integrităţii.

ARTICOLUL 4

Alegerea şi desemnarea membrilor consiliului de etică

(1) Criteriile care stau la baza propunerilor şi nominalizărilor membrilor consiliului de etică sunt:

a) reputaţia morală;

b) lipsa cazierului judiciar.

(2) Calitatea de membru în consiliul de etică este incompatibilă cu următoarele calităţi:

a) din structura unităţii sanitare respective: manager al spitalului, director medical, director de îngrijiri sau asistent-şef al spitalului;

b) din afara unităţii sanitare respective: angajaţi şi/sau colaboratori ai companiilor producătoare sau distribuitoare de medicamente, materiale sanitare, echipamente şi dispozitive medicale; angajaţi sau colaboratori ai furnizorilor de servicii cu care spitalul se află în relaţie contractuală.

(3) Consiliul de etică este alcătuit din membri permanenţi; pentru fiecare membru permanent şi pentru secretar există câte un membru supleant.

(4) Managerul are responsabilitatea organizării procedurii de vot; votul este secret.

(5) Fiecare secţie/departament/serviciu din cadrul spitalului propune o candidatură din rândul personalului medical, prin intermediul medicului-şef, precum şi o candidatură din rândul personalului sanitar, prin intermediul asistentului-şef.

(6) Candidaturile individuale sunt, de asemenea, acceptate. Acestea se depun la registratura spitalului, în atenţia managerului.

(7) Selecţia şi votul membrilor consiliului de etică provenind din cadrul personalului medico-sanitar al spitalului se realizează distinct, pentru fiecare categorie profesională. Astfel, atât personalul medical, cât şi personalul sanitar, îşi desemnează reprezentanţi proprii. În acest scop se utilizează formularele din anexa nr. 1.

(8) În urma derulării procedurii de vot, membri permanenţi sunt desemnaţi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi. Candidaţii situaţi pe poziţiile imediat următoare dobândesc calitatea de membri supleanţi.

(9) În cazul întrunirii unui număr egal de voturi se organizează un al doilea tur de scrutin la care participă aceştia, cu respectarea aceleiaşi proceduri de vot.

(10) Secretarul consiliului de etică şi consilierul juridic sau reprezentantul aparatului funcţional al spitalului cu studii superioare, după caz, precum şi supleantul acestuia sunt desemnaţi prin decizia managerului unităţii sanitare, înainte de şedinţa de constituire a consiliului de etică.

(11) În vederea desemnării reprezentanţilor asociaţiilor de pacienţi în cadrul consiliilor de etică, Ministerul Sănătăţii, prin Compartimentul de integritate, informează opinia publică cu privire la demersul de constituire a acestor consilii şi realizează un registru electronic al asociaţiilor de pacienţi interesate să se implice în activitatea consiliilor de etică ale unităţilor sanitare, conform definiţiei prevăzute în art. 1 lit. k) şi detaliate în anexa nr. 2.

(12) Informarea opiniei publice se realizează prin publicarea datelor necesare pe site-ul Ministerului Sănătăţii, precum şi prin informări directe transmise asociaţiilor de pacienţi, prin care se solicită acestora implicarea directă la nivel naţional în cadrul consiliilor de etică.

(13) În urma acestui demers, Compartimentul de integritate constituie şi administrează registrul asociaţiilor de pacienţi, organizat pe judeţe, pe care îl publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi îl comunică tuturor unităţilor sanitare publice. Acesta se actualizează permanent, fiind un instrument de comunicare şi cooperare între Ministerul Sănătăţii şi reprezentanţii pacienţilor în cadrul sistemului public de sănătate.

(14) La nivelul spitalelor publice, managerul este responsabil de invitarea asociaţiilor de pacienţi din judeţul respectiv, înscrise în registrul asociaţiilor de pacienţi, prin informări directe şi publicare pe site-ul propriu, în vederea prezentării candidaturilor acestora.

(15) În cazul în care există mai multe candidaturi, asociaţiile de pacienţi aleg prin vot un singur membru permanent şi un singur membru supleant, în cadrul unei şedinţe premergătoare celei de constituire a consiliului de etică şi organizată de managerul unităţii sanitare.

(16) La finalul întâlnirii, asociaţiile de pacienţi transmit managerului spitalului procesul-verbal cuprinzând nominalizările, în vederea organizării şedinţei de constituire a consiliului de etică. Procesul-verbal este autentificat prin semnăturile reprezentanţilor şi prin ştampilele organizaţiilor participante.

(17) În absenţa unei candidaturi sau nominalizări din partea asociaţiilor de pacienţi, consiliul de etică se consideră legal constituit, componenţa acestuia putând fi completată ulterior, în momentul apariţiei unei nominalizări.

(18) Componenţa nominală a consiliului de etică, respectiv membrii permanenţi şi cei supleanţi, se finalizează, pe baza rezultatelor votului şi a desemnărilor, printr-o decizie administrativă a managerului spitalului, după completarea declaraţiilor individuale prezentate în anexa nr. 6.

(19) Fişa postului fiecărui membru al consiliului de etică se completează cu atribuţiile aferente, în conformitate cu prezentul ordin.

(20) Şedinţa de constituire este prezidată de către consilierul juridic sau de către reprezentantul aparatului funcţional al spitalului desemnat. În cadrul şedinţei de constituire, la care participă atât membrii permanenţi, cât şi cei supleanţi, se prezintă membrii permanenţi şi cei supleanţi, responsabilităţile acestora, atribuţiile consiliului de etică şi actul normativ de reglementare şi se alege preşedintele conform art. 7.

ARTICOLUL 5

Mandatul şi înlocuirea membrilor consiliului de etică

(1) Durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului de etică este de 3 ani. Cu 30 de zile înainte de finalizarea mandatului, procedura de selecţie se reia, pentru asigurarea continuităţii în funcţionarea consiliului de etică.

(2) În cazul motivat de absenţă a unui membru, acesta este înlocuit de membrul supleant. În caz de absenţă a preşedintelui, membrii consiliului de etică aleg un preşedinte de şedinţă, prin vot secret.

(3) În termen de cel mult 30 de zile de la vacantarea unui loc, managerul are obligaţia de a demara procedurile necesare pentru completarea componenţei consiliului de etică.

ARTICOLUL 6

Principii de funcţionare a consiliului de etică

(1) Consiliul de etică este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului. Este interzisă orice tentativă de influenţare a deciziilor membrilor consiliului de etică. Orice astfel de tentativă este sesizată comisiei de disciplină.

(2) Membrii consiliului de etică trebuie să precizeze existenţa unei legături directe sau indirecte, de natură familială, ierarhică ori financiară, cu persoanele fizice sau juridice implicate în speţa supusă analizei consiliului. În cazul în care un membru se află în una dintre aceste situaţii, acesta este informat de secretarul consiliului de etică şi nu poate participa la şedinţele ocazionate de cercetarea cazului respectiv, fiind înlocuit de către membrul supleant.

(3) Activitatea membrilor consiliului de etică se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii. Nerespectarea acestor principii poate conduce la excluderea membrilor respectivi, în baza votului a două treimi din membrii consiliului de etică.

ARTICOLUL 7

Conducerea consiliului de etică

Consiliul de etică este condus de un preşedinte ales prin vot secret dintre membrii acestuia.

ARTICOLUL 8

Atribuţiile consiliului de etică

(1) Atribuţiile consiliului de etică sunt următoarele:

a) promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al unităţii sanitare;

b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare;

c) formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică;

d) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;

e) formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unităţii sanitare;

f) analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;

g) primeşte, din partea managerului unităţii sanitare, sesizările făcute în vederea soluţionării. Modelul de sesizare este prevăzut în anexa nr. 3.

h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient—cadru medicosanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare3;

i) verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică4, pe baza sesizărilor primite;

j) analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşite de către pacienţi5 sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului;

k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete de soluţionare;

l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin;

m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă;

n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse;

o) aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;

p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuţiilor de serviciu;

q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţii sanitare sau de către petent;

r) aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de etică;

s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului precedent. Anularul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare respective;

t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului. Chestionarul de evaluare este prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Consiliul de etică poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.

ARTICOLUL 9

Atribuţiile preşedintelui consiliului de etică

Atribuţiile preşedintelui consiliului de etică sunt următoarele:

1. convoacă consiliul de etică, prin intermediul secretarului, lunar cât şi ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă sau la solicitarea a cel puţin patru dintre membrii acestuia;

2. prezidează şedinţele consiliului de etică, cu drept de vot. În cazul în care în urma votului membrilor consiliului de etică se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv;

3. avizează, prin semnătură, documentele emise de către consiliul de etică şi rapoartele periodice;

4. informează managerul unităţii sanitare în cazul vacantării unui loc în cadrul consiliului de etică, în vederea completării componenţei acestuia.

ARTICOLUL 10

Atribuţiile secretarului consiliului de etică

Atribuţiile secretarului consiliului de etică sunt următoarele:

1. deţine elementele de identificare — antetul şi ştampila consiliului de etică — în vederea avizării şi transmiterii documentelor;

2. asigură redactarea documentelor, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, a sesizărilor, hotărârilor şi avizelor de etică;

3. introduce sesizările colectate în sistemul informatic securizat, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora, şi asigură informarea, după caz, a membrilor consiliului de etică şi a managerului unităţii sanitare, prin mijloace electronice, cu privire la acestea. Informarea adresată managerului se face doar în cazul sesizărilor primite prin intermediul sistemului informatic;

4. asigură realizarea şi gestionarea bazei de date privind sesizările referitoare la nerespectarea drepturilor pacienţilor de către cadrele medico-sanitare şi pe cele referitoare la abuzurile pacienţilor faţă de cadrele medicosanitare;

5. informează preşedintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării consiliului de etică;

6. convoacă membrii consiliului de etică ori de câte ori e necesar, la solicitarea preşedintelui, cu cel puţin o zi înaintea întrunirilor;

7. asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, pentru o corectă şi imparţială soluţionare a speţelor supuse atenţiei consiliului de etică;

8. întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de etică;

9. introduce în sistemul informatic securizat chestionarele de evaluare ale mecanismului de feedback al pacientului distribuite şi colectate, de regulă, în prima săptămână a fiecărei luni, conform modelului de analiză prezentat în anexa nr. 5. Asigură lunar informarea membrilor consiliului de etică şi a managerului unităţii sanitare cu privire la rezultatele aplicării acestora;

10. asigură postarea pe site-ul unităţii sanitare a informaţiilor privind activitatea consiliului de etică;

11. formulează şi/sau colectează propunerile de îmbunătăţire a activităţii consiliului sau a unităţii sanitare şi le supune aprobării consiliului de etică;

12. întocmeşte raportul semestrial al activităţii desfăşurate în primele 7 zile ale lunii următoare semestrului raportat şi îl supune avizării preşedintelui şi ulterior aprobării managerului;

13. întocmeşte raportul anual al activităţii desfăşurate şi Anuarul etic în primele 15 zile ale anului următor celui raportat şi îl supune avizării preşedintelui şi ulterior aprobării managerului.

ARTICOLUL 11

Funcţionarea consiliului de etică

(1) Consiliul de etică se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii acestuia.

(2) Şedinţele sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana decisă prin votul secret al membrilor prezenţi.

(3) Cvorumul şedinţelor se asigură prin prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii consiliului de etică, inclusiv preşedintele de şedinţă.

(4) Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de etică se confirmă secretarului cu cel puţin o zi înainte de întrunire. În cazul absenţei unuia dintre membrii consiliului, secretarul solicită prezenţa membrului supleant respectiv.

(5) Deciziile se adoptă prin vot secret, cu majoritate simplă, în cazul în care în urma votului membrilor consiliului de etică se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv.

(6) Exprimarea votului se poate face „pentru” sau „împotriva” variantelor de decizii propuse în cadrul şedinţei consiliului de etică.

(7) În situaţia în care speţa supusă analizei implică o problemă ce vizează structura de care aparţine unul dintre membrii consiliului de etică, acesta se recuzează, locul său fiind preluat de către supleant. În cazul în care şi supleantul se găseşte în aceeaşi situaţie de incompatibilitate, acesta se recuzează, speţa fiind soluţionată fără participarea celor doi, cu respectarea cvorumului.

(8) La fiecare şedinţă a consiliului de etică se întocmeşte un proces-verbal care reflectă activitatea desfăşurată şi deciziile luate.

(9) Consiliul de etică asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv după soluţionarea sesizărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare6. Membrii consiliului depun declaraţia prevăzută în anexa nr. 6. Încălcarea confidenţialităţii de către orice membru al consiliului de etică atrage răspunderea conform reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 12

Sesizarea unui incident de etică

(1) Sesizarea unui incident de etică poate fi făcută de către:

a) pacient, aparţinător sau reprezentantul legal al acestuia;

b) personalul angajat al spitalului;

c) oricare altă persoană interesată.

(2) Sesizările sunt adresate managerului unităţii sanitare şi se depun la registratură sau prin completarea formularului online aflat pe pagina web a unităţii sanitare.

(3) Fiecare sesizare primeşte un număr de înregistrare comunicat persoanei care o înaintează. Număr de înregistrare primeşte şi sesizarea electronică.

ARTICOLUL 13

Analiza sesizărilor

(1) Analiza sesizărilor şi emiterea unei hotărâri sau a unui aviz etic, după caz, se face în cadrul şedinţei consiliului de etică, urmând următoarele etape;

a) managerul înaintează preşedintelui toate sesizările ce revin în atribuţiile consiliului de etică şi orice alte documente emise în legătură cu acestea;

b) secretarul consiliului de etică pregăteşte documentaţia, asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal pentru protejarea imaginii publice a tuturor părţilor implicate;

c) secretarul asigură convocarea membrilor consiliului de etică;

d) preşedintele prezintă membrilor consiliului de etică conţinutul sesizărilor primite;

e) membrii consiliului de etică analizează conţinutul acestora şi propun modalităţi de soluţionare a sesizărilor folosind informaţii de natură legislativă, morală sau deontologică;

f) în urma analizei, consiliul de etică, prin vot secret, adoptă hotărâri sau emite avize de etică, după caz. Membrii consiliului de etică aprobă includerea avizului şi/sau hotărârii în Anuarul etic;

g) secretarul consiliului de etică redactează procesul-verbal al şedinţei, care este semnat de către toţi membrii prezenţi;

h) secretarul asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către managerul unităţii sanitare, sub semnătura preşedintelui consiliului de etică, imediat după adoptare;

і) managerul unităţii sanitare dispune măsuri, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin;

j) managerul unităţii sanitare asigură comunicarea rezultatului către persoana care a formulat sesizarea.

(2) Avizele de etică şi hotărârile consiliului de etică pot fi incluse în anuarul etic ca un model de soluţionare a unei speţe, urmând să fie utilizate la analize ulterioare şi comunicate personalului unităţii sanitare în vederea preveniri apariţiei unor situaţii similare.

ARTICOLUL 14

Raportarea activităţii consiliului de etică

(1) Raportul consiliului de etică se transmite direcţiilor de sănătate publică în termen de 5 zile de la finalizarea semestrului precedent. Modelul de raport al consiliului de etică se regăseşte în anexa nr. 7.

(2) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin personalul acestora aflat în coordonarea Compartimentului de integritate, au obligaţia verificării rapoartelor transmise de secretarii consiliilor de etică. Bianual, în termen de 15 zile de la terminarea semestrului anterior, direcţiile de sănătate publică transmit un raport către Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii referitor la verificarea activităţii consiliilor de etică aflate în cadrul judeţului respectiv.

(3) Ministerul Sănătăţii asigură posibilitatea raportării electronice a datelor prin platforma informatică creată în acest scop cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

(4) Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii analizează datele colectate şi formulează concluzii şi propuneri în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale sau pentru reducerea vulnerabilităţilor etice.

(5) Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii întocmeşte semestrial un raport către ministrul sănătăţii şi/sau instituţiile ce coordonează strategia naţională anticorupţie, după caz, cu privire la concluziile şi propunerile rezultate.

(6) Ministerul Sănătăţii publică anual, în format electronic, un anuar etic naţional.

ARTICOLUL 15

Termene şi aplicare

(1) Termenul de constituire a consiliului de etică în unităţile sanitare publice este de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică tuturor unităţilor sanitare publice.

ARTICOLUL 16

Sancţiuni

(1) Nerespectarea de către manager a prevederilor legate de organizarea şi funcţionarea consiliului de etică se constată de către Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi/sau de către reprezentanţii de la nivel judeţean sau ai municipiului Bucureşti din cadrul direcţiilor de sănătate publică. Acest aspect se menţionează şi în evaluarea contractului de management.

(2) Nefuncţionarea sau funcţionarea defectuoasă a Consiliului de etică constituie un criteriu negativ pentru standardul de management al unităţii sanitare respective.

(3) Nerespectarea prevederilor legate de funcţionarea Consiliului de etică, precum şi transmiterea întârziată a raportărilor sau transmiterea unor raportări incomplete, din vina secretarului sau a membrilor desemnaţi, responsabili cu avizarea acestora, atrag după sine cercetarea disciplinară.

(4) Compartimentul de integritate, împreună cu persoana din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti aflată în coordonarea Compartimentului de integritate, asigură informarea ministrului sănătăţii cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin.

ARTICOLUL 17

Anexe

(1) Formularele pentru alegerea membrilor consiliilor de etică din cadrul personalului spitalului sunt cuprinse în anexa nr. 1.

(2) Actele necesare pentru includerea asociaţiilor de pacienţi în registrul electronic sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Formularul de sesizare online este cuprins în anexa nr. 3 şi este pus la dispoziţia pacienţilor de către unitatea sanitară.

(4) Chestionarul feedback al pacientului este prevăzut în anexa nr. 4 şi este pus la dispoziţia pacienţilor de către unitatea sanitară.

(5) Formularele de analiză pentru evaluarea chestionarelor de feedback sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(6) Modelul de declaraţie a membrilor consiliului de etică este prevăzut în anexa nr. 6.

(7) Formularele de raportare pentru activitatea consiliilor de etică sunt prevăzute în anexa nr. 7.

(8) Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ARTICOLUL 18

Dispoziţii tranzitorii şi finale

(1) Structurile din cadrul Ministerului Sănătăţii, Compartimentul de integritate, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile sanitare publice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.209/2006 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 18 octombrie 2006.

(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Prezentul ordin a fost elaborat în cadrul proiectului „Bună guvernare prin integritate şi responsabilitate în cadrul sistemului de sănătate românesc”, proiect implementat de Ministerul Sănătăţii în parteneriat cu Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei şi finanţat din Fondul Social European prin Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”.

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

70 de ani de activitate medicală și științifică ai Institutului Național de Endocrinologie   "C.I.Parhon", marcați printr-un film aniversar


FIȘIER

Program: Luni – Vineri
Orele: 7.30 – 15.00


INTERNĂRI

Program: Luni – Vineri
Orele: 7.30 – 13.00


CONSULTAȚII

» ADULŢI

Cu bon de ordine la FIŞIER

Program: Luni – Vineri
Între orele: 7.30 – 9.00

» COPII

Program: Marți – Joi
Între orele: 12.00 – 14.00


PROGRAMĂRI

» COPII

Consultatiile de endocrinologie pediatrica

(copii si adolescenti in varsta de pana la 18 ani) 

se fac NUMAI pe baza unei PROGRAMARI, obtinute in prealabil, la nr. de telefon 0760 669 982 !

Program: Luni – Vineri
Între orele: 07.00 – 08.00

                14.00 - 15.00

Telefon: 0760 669 982

Interior:288